بستن

لطفا محصول مورد نظر خود را در کادر بالا بنویسید

جمع کل : 0 تومان

صنعت حصیر بافی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻨﺮ ﺣﺼﻴﺮﺑﺎﻓﻰ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اى ﻛﻬﻦ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻳﺮان ﻳﻜﻰ از ١٦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻟﻮازم ﺣﺼﻴﺮى در ﺟﻬﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﺻﺤﻴﺢ، آﻣﻮزش، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ، ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﺷﺪه و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ دوﺑﺎره اﻳﻦ ﻫﻨﺮ دﺳﺘﻰ ﺷﺪ.

اﻳﻦ ﻫﻨﺮ- ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﻰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺪود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دوراﻓﺘﺎده ﻛﺸﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻨﺪﻛﺮدن روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺣﺘﻰ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻤﻮدن آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﻰ ﺗﻮان از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى ﻓﺮوان ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻰ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻜﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدى، ﻛﺸﺎورزى در روﺳﺘﺎﻫﺎى ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺳﻮد ﺟﺴﺖ.
اﻳﻦ ﻫﻨﺮ، ﺑﺨﺸﻰ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ. اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ و ﻣﻌﺮﻓﻰ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮﻣﻰ، در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺣﻴﺎى دوﺑﺎره اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺮاى ﻳﺎدﮔﻴﺮى اﻳﻦ ﻫﻨﺮ، ورود وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ روز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاى اﺣﻴﺎء ﻣﺠﺪد اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻼش ﻛﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻰ ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ، رﻧﮓ ﻫﺎ، روش ﺑﺎﻓﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺣﺼﻴﺮى، ﻣﻰ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را در دو ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺼﻴﺮى ﻳﺰد، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺼﻴﺮى ﮔﻴﻼن ﻗﺮار داد.

ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺼﻴﺮى ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ى آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻰ ﻛﻨﺪ . ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺼﻴﺮى ﻳﺰد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﺗﻨﺪ و ﺗﻴﺮه ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺼﻴﺮى ﮔﻴﻼن اﻛﺜﺮاr ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى روﺷﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﺣﺼﻴﺮى ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﻫﻢ در ﻳﺰد و ﻫﻢ در ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاى ﺑﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮ و ﺳﺒﺪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .

ﻧﻘﻮﺷﻰ ﻛﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺼﻴﺮى ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰ رود ﻋﻤﺪﺗﺎr ﻫﻨﺪﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻr ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺎى ﻟﻮزى ﺷﻜﻞ و ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﺷﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰ، ﻗﺮﻣﺰ، ﺻﻮرﺗﻰ، زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻰ و ﮔﺎﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﻗﻬﻮه اى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺼﻴﺮى اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻘﻮش ﺳﺎده ﻧﻮارى ﺷﻜﻞ و ﺗﻚ رﻧﮓ در زﻣﻴﻨﻪ (رﻧﮓ روﺷﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻴﺮه و ﻳﺎ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه در زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻦ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﺳﺒﺪﻫﺎى ﺣﺼﻴﺮى ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎr در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎن ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع در ﺑﺎﻓﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﻛﻪ در ﮔﻴﻼن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ از ﻇﺮاﻓﺖ و زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﺰد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آب و ﻫﻮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮرد. وﺟﻮد اﻧﻮاع زﻳﺮداﻏﻰ ﺣﺼﻴﺮى، ﺳﺒﺪﻫﺎ و دﻳﺲ ﻫﺎى ﺣﺼﻴﺮى و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﮔﻮاه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﺑﺎدﺑﺰن ﺣﺼﻴﺮى، ﻛﻼه ﺣﺼﻴﺮى و ﭘﺎدرى ﺣﺼﻴﺮى ﻫﺴﺘﻴﻢ.

 

سبد حصیری